Töltsd le az ingyenes ebookot: 9 lépés a jobb alvásért

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazza Hajdu Krisztina Anna mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által teljesített, jelen ÁSzF-ben meghatározott, a www.szeretvealudni.hu weboldalon keresztül nyújtott, avagy ott megrendelhető szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan a Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek) jogait és kötelezettségeit.

Értelmező rendelkezések

Jelen ÁSzF alkalmazásában:

 1. Szolgáltató: A Szolgáltató Hajdu Krisztina Anna (székhely: 29 McCourt Gardens Bellshill ML41QB Scotland, UTR szám: 4977796826, Adószám: SZ798664A), aki a jelen Ászf-ben meghatározottak alapján kisgyermek gondozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, megbízási jogviszonyban, a jelen ÁszF-ben és az egyedi megrendelés során meghatározottak alapján, az Ügyfelek részére. Szolgáltató kijelenti, hogy az online szolgáltatásnyújtáshoz szükséges minden technikai és emberi feltétellel rendelkezik, a szolgáltatást saját felelősségére és kockázatára nyújtja.
 1. Ügyfél/Tag: A Szolgáltatást a saját nevében igénybe vevő, vagy a terméket saját nevében megrendelő természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet. A szolgáltatást kizárólag olyan természetes személy veheti igénybe, aki a szolgáltatási szerződés megkötéséhez cselekvőképességgel rendelkezik. 

Felek kijelentik és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSzF, illetve az egyedi szolgáltatási szerződés a fentiek szempontjából írásba foglalt szerződésnek minősül. 

 1. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, a jelen ÁSzF-ben meghatározott csecsemő- és kisgyermek gondozással kapcsolatos, tanácsadási szolgáltatások, amelyeket a Szolgáltató Weboldala sorol fel. A weboldalon az Ügyfelek igénybe vehetnek ingyenes (fórum, blog, ingyenes e-book) és díjköteles (egyéni tanácsadás, online kurzus, workshop, e-book) szolgáltatásokat is. 
 1. Weboldal: a www.szeretvealudni.hu weboldal, amely részleteiben és egészében is Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi és a szerzői jogi törvény által védett. A tulajdonjog/szerzői jog megsértőivel szemben Szolgáltató a jelen ászf-ben, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. 
 1. Szolgáltatási Megrendelőlap: a jelen ÁSzF alapján a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött egyedi szolgáltatási szerződés. A szolgáltatási megrendelőlap egy, a Weboldalon az egyes szolgáltatások leírására szolgáló menüpontokban található űrlap, amelynek a kitöltésével (személyes adatok megadása), illetve a szolgáltatási díj befizetésével jön létre a felek között a szolgáltatási szerződés. 
 1. Szellemi tulajdon: olyan szerzői jogi oltalomban, szabadalmi-, vagy védjegyoltalomban részesülő mű, amely a jelen ÁSzF, illetve az egyedi szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató által teljesített megbízás eredményeként jön létre, avagy olyan mű, amelyet a Szolgáltató weboldala tartalmaz és onnan ingyenesen, vagy térítés ellenében lehívásra hozzáférhető az Ügyfél/látogató által, függetlenül a mű megjelenési formájától (szöveges, vizuális, vagy audiovizuális). Eltérő megállapodás hiányában az ilyen Szellemi tulajdonnal kapcsolatos szerzői személyhez fűződő és vagyoni jogok teljessége a Szolgáltatót illetik meg, a szolgáltatásnyújtás során keletkezett szellemi terméken az Ügyfél nem szerez semmilyen, a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott felhasználási jogot, a szolgáltatói művek kizárólag magán célra használhatóak. 
 1. Adat: minden olyan információ, tény, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatóval, valamint a Szolgáltató az Ügyféllel a Szolgáltatással összefüggésben közöl.

Szolgáltató adatkezelése megfelel az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletének (GDPR), adatkezelési tájékoztatónkat Ügyfeleink az online megrendelőlapon keresztül érhetik el. Szolgáltató a fenti linken tájékoztatja az Ügyfeleket a szolgáltatásnyújtása megkezdése előtt a személyes adatok kezelésének céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről és az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogokról.  

Ellenkező megállapodás hiányában jelen ÁSzF az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött, a jelen ÁSzF-ben felsorolt, illetve az egyedi szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatásokkal és közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogviszonyra kiterjed. 

 1. A Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános feltételek

1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldalon ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat érhet el. A weboldal szolgáltatásait Ügyfél kizárólag előzetes megrendelést vagy időpontfoglalást követően veheti igénybe. A megrendelés során az Ügyfél a Szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a fizetéshez elengedhetetlenül szükséges adatait köteles csak megadni. 

 1. Ingyenes szolgáltatások (Szolgáltatás)

2.1. Szolgáltató az Ügyfelek részére a weboldalon keresztül az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja: 

– fórum

– blog

– ingyenes hírlevél

– ingyenes e-book.

2.2. A Szolgáltatás igénybevétele során Ügyfél jogosult a Weboldal blogbejegyzéseihez, illetve fórum topikjaihoz hozzászólni, illetve az ingyenes hírlevélre feliratkozni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ingyenes Szolgáltatás igénybevétele során a hozzászólásai nyilvánosak, tudomásul veszi továbbá, hogy hozzászólásai, az általa közzétett tartalmak stb. nem sérthetik más szerzői, vagy személyiségi jogait, nem valósíthatnak meg bűncselekményt, illetőleg nem sérthetnek más hazai, vagy európai uniós jogszabályi rendelkezéseket; tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató jogosult az általa ilyennek ítélt tartalmakat Weboldaláról eltávolítani. 

2.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy hozzászólásai, illetve az általa feltöltött egyéb tartalmak kizárólag az itt felsorolt okból kerülhetnek eltávolításra, ennek megítélése azonban a Szolgáltató kizárólagos joga. Ügyfél tudomásul veszi, hogy hozzászólása eltávolítása miatt semmiféle kártérítési-, vagy egyéb igényt nem támaszthat Szolgáltató felé, tudomásul veszi továbbá, hogy az általa feltöltött jogszabályellenes, avagy harmadik személyek jogát bármilyen módon sértő tartalmakért a Szolgáltatót teljeskörűen kártalanítani köteles, amennyiben harmadik személy ilyen igényt támaszt Szolgáltató felé az Ügyfél által feltöltött tartalmak következtében. 

2.4. Szolgáltató vállalja, hogy az ingyenes Szolgáltatásokat, az ennek során a Weboldalra feltöltött tartalmakat magas szakmai színvonalon nyújtja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Ennek ellenére Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket és a Weboldal látogatóit, hogy a blogban, illetve a fórumban közzétett tartalmak nem minősülnek szaktanácsnak, különösen nem orvosi tanácsadásnak, a Szolgáltató az itt általa, vagy más Ügyfelek, felhasználók, látogatók által közzétett tartalmakért a felelősségét teljeskörűen kizárja. 

 1. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások (Online Szolgáltatások csecsemő- és kisgyermek gondozásával kapcsolatban)

3.1. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalán lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél erre irányuló megrendelése esetén, díjfizetés ellenében csecsemő- és kisgyermek gondozással kapcsolatos, különféle formátumú tanácsadási szolgáltatásokat vegyen igénybe (a továbbiakban: Tanácsadás). Szolgáltató kijelenti, hogy a tanácsadás során az Ügyfél rendelkezésére bocsátott minden információ, írásos és elektronikus anyag kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A tanácsadásnak az ügyfelek részére online módon történő nyújtása jelenti a jelen ÁSZF szerinti Online Szolgáltatásokat. 

3.2. Szolgáltató a Tanácsadási Szolgáltatásokat az alábbi formátumokban nyújtja 

– egyéni, személyre szabott tanácsadás online, élőben,

– kiscsoportos, workshop jellegű tanácsadás, élőben

– tanácsadó videók, e-bookok, egyedi lehívásra hozzáférhetővé téve. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az itt meghatározott Online Szolgáltatások is jelen ÁSZF hatálya alá tartoznak. 

3.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során közte és Szolgáltató között az elektronikus kereskedelemről szóló törvény szerinti elektronikus szolgáltatási szerződés jön létre, amely megfelel a törvény rendelkezéseinek, azaz – többek között -: 

 1. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
 2. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;
 3. Magyarországra irányuló szolgáltatás: a Szolgáltatások teljesítése Magyarországon történik, a szerződéskötés során használt nyelv kizárólagosan a magyar nyelv, 
 4. Szolgáltató megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy az igénybe vevő Ügyfél az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

3.4. A Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél azt előzetesen megrendelje, közvetlenül a Szolgáltatótól, a szolgáltatói Weboldalon keresztül. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok helyességéért kizárólag ő felel. Ügyfél a személyes adatait bármikor jogosult módosítani a Weboldal felületén keresztül. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve annak Szolgáltató általi megfelelő teljesítéséhez esetleges további adatokra (pl. kisgyermek, család szokásaival, napirendjével, előzményi betegségekkel kapcsolatban, stb.) lehet szükség, amelynek megadására nem köteles, ugyanakkor annak elmulasztása befolyásolhatja a Szolgáltatás megfelelő teljesítését. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy tőle a Szolgáltatás igénybevétele során kizárólag olyan adat kerül bekérésre, amely a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges, az adatra kiterjed továbbá a III. pontban foglalt titoktartási kötelezettség. 

3.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások aktuális díjai a megkeresés, ügyféli igény jellemzőitől függően változhatnak, azok minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezik. 

Szolgáltató az egyéni Tanácsadással kapcsolatban jelenleg az alábbi csomagokat kínálja: 

 • egyszeri online konzultáció 60 percben
 • egyszeri online konzultáció 60 percben + előzetes kérdőív
 • emailes konzultáció kérdőív alapján. 

3.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat csak azt követően jogosult igénybe venni, miután annak a 3.5. pontban meghatározott díját, avagy annak a megállapodott részletét előzetesen megfizette az alábbi fizetési módok valamelyikének igénybevételével: 

– bankkártyás fizetés a Stripe fizetési szolgáltatón keresztül

–  közvetlen átutalás útján a Szolgáltató bankszámlájára

A fizetés beérkezését követően – legkésőbb 3 munkanapon belül – Szolgáltató megkezdi a teljesítést az adott szolgáltatástípusra vonatkozó egyedi feltételek szerint. 

3.7. Elállás: Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014-es kormányrendelet 13. és 20. §-ai szerint a Szolgáltatások megrendelését, illetve annak Szolgáltató általi elfogadását, a szolgáltatási szerződés létrejöttét követően a szolgáltatási szerződéstől nem jogosult elállni, tekintettel arra a körülményre, hogy az igények benyújtása folyamatos és Szolgáltató és munkatársai munkájukat és napirendjüket a folyamatosan érkező igényekhez igazodva alakítják ki és vállalásuk szerint a teljesítést az igények beérkezését követően a lehető leghamarabb megkezdik. 

Ügyfél a jelen pont elolvasásával ismételten és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a már megrendelt Szolgáltatás lemondására, illetőleg a már megrendelt Tanácsadás szolgáltatástól való elállásra nincs lehetősége és ezzel kapcsolatban semmiféle díjvisszatérítést, vagy egyéb kompenzációt nem támaszthat sem a Szolgáltató, sem a szolgáltatások teljesítésében közreműködő más személyek felé. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen rendelkezések nem érintik Ügyfélnek a 45/2014. kormányrendeletben szabályozott felmondási jogát, azonban díj visszatérítésre ebben az esetben sem tarthat igényt. 

3.8. A Szolgáltatási Megrendelőlap kitöltésével és aláírásával a Felek között a Ptk. alábbi szabályainak megfelelő megbízási szerződés jön létre. A megbízási szerződés alapján Szolgáltató a rábízott ügy, feladat gondos ellátására köteles, ám – a jelen ÁSzF-ben foglalt kivételektől eltekintve – a Szolgáltatás eredményéért felelősség nem terheli. 

„XXIX. Fejezet

A megbízási szerződés

6:272. § [Megbízási szerződés]

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

6:273. § [Utasítás]

(1) A megbízott köteles a megbízó utasításait követni.

(2) A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

(3) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

(4) A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

6:274. § [Képviseleti jog]

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség]

(1) A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

(2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

6:276. § [Megbízási díj]

(1) A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

(2) A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

(3) A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.

(4) A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

6:277. § [Törvényes zálogjog]

A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

6:278. § [Felmondás]

(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.

(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

(3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.

(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

6:279. § [Elszámolás]

A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.”

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Megrendelőlapon köteles mindazon személyes adatait megadni, amelyek a Szolgáltatás teljesítéséhez, a Felek közötti kapcsolattartáshoz szükségesek. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok helyességéért ő felel. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megrendelése során aktív, működő email címet köteles megadni, tekintettel arra, hogy a Felek a Szolgáltatás teljesítése során az emailt tekintik az egymás közötti elsődleges kommunikációs csatornának. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által neki küldött emailek (amennyiben azt a Szolgáltatási Megrendelőn és/vagy az ajánlatkérő űrlapon megadott email címére küldik) az elküldéstől számított 8 órán belül kézbesítettnek minősülnek, amennyiben nem érkezik bármilyen, a kézbesítés meghiúsulására utaló elektronikus visszaigazolás a feladóhoz. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a közte és a Szolgáltató között létrejött egyedi szolgáltatási szerződés semmilyen esetben sem lehet ingyenes (kivéve, ha ezt a Felek kifejezetten kikötötték). Amennyiben a megbízási díjat illetően a Szolgáltató és az Ügyfél között jogvita van, Felek kijelentik, hogy együttműködési jogviszonyukat illetően 17.900.- Ft + áfa (azaz tizenhétezer-kilencszáz forint plusz áfa) szolgáltatói óradíjat tekintenek irányadónak.

3.9. Minőségbiztosítás

Szolgáltató nyilatkozik, hogy amennyiben Ügyfél a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatban az illetékes hatóságoknál (békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóság, stb.) minőségi kifogást, panaszt nyújt be és a Szolgáltató felelősségét jogerős hatósági határozat állapítja meg, úgy Ügyfél az üggyel kapcsolatban kifizetett szolgáltatási díjnak megfelelő értékű Szolgáltatást vehet igénybe ingyenesen a Szolgáltatótól, amennyiben kéri. Az ilyen módon igénybe vehető Szolgáltatás értéke megegyezik azzal az értékkel, amennyit Ügyfél a jogerősen elmarasztalt Szolgáltatás ellenében a marasztalással érintett eljárása érdekében kifizetett. 

Szolgáltató egyebekben nyilatkozik, hogy az Online Szolgáltatás nyújtása során maga és munkatársai (Edzők, Tanácsadók) a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképzettséggel rendelkeznek és a Szolgáltatást az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon nyújtják. Szolgáltató ennek érdekében az általa igénybevett harmadik személyek munkáját folyamatosan ellenőrzi, az Ügyfelek visszajelzéseit, esetleges panaszait figyelembe veszi. 

3.10. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai nélkül, mások számára nem azonosítható módon az általa a Szolgáltatás nyújtása során feltett kérdések és a válaszok a Weboldalon a Blog rovatban, illetve a Szolgáltató facebook, instagram és egyéb social media oldalán megjelenítésre kerüljenek anonim formában akként, hogy azt egy rövid szöveges cikk keretében a Szolgáltató írja meg és teszi közzé az Ügyfél kérdéseit, a csecsemő- és kisgyermek gondozással és más szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatait, sikertörténeteit azzal kapcsolatos fotóit a képmáshoz való jogának megsértése nélkül.  

3.11. Felelősség kizárása

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás során ajánlottakat saját felelősségére alkalmazhatja. 

Amennyiben Ügyfélnek kétségei vannak a Tanácsadásban foglalt javaslatok alkalmazását illetően, mindenképp kérje ki kezelőorvosa, háziorvosa véleményét!

Szolgáltató törekszik a Szolgáltatás magas szakmai színvonalon történő nyújtására, azonban az Ügyfél, vagy gyermeke esetleges sérüléseiért, betegségeiért a Szolgáltatás online jellegére tekintettel semmilyen felelősséget nem vállal. 

Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Online Szolgátatások igénybevétele során őt ért esetleges fizikai károsodásért, balesetért, betegségért, stb. a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

Ügyfél különösen tudomásul veszi, hogy az Online Szolgáltatásnyújtás során a tanácsadás nem minősül orvosszakmai véleménynek, ilyen kiállítására a Szolgáltató nem jogosult. A tanácsadás kizárólag az általános egészségi állapot felmérését szolgálják és a Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy egészségügyi kérdései, aggályai kapcsán szíveskedjen kezelőorvost, szakorvost vele arról részletesen konzultálni. 

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, hogy az általa nyújtott Szolgáltatás eredményeképp az Ügyfél, illetve gyermeke életrendjében az Ügyfél által elvárt pozitív változás következzen be, tekintettel arra, hogy a jelen ászf szerinti szolgáltatások egyike sem eredménykötelem. 

3.12. Szerzői jogok

A Szolgáltató által a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban az Ügyfél rendelkezésére bocsátott minden tartalom (szöveges és/vagy fényképes, videós tartalmak) mindenkor a Szolgáltató saját szellemi tulajdonát képezik, a Szolgáltató azokra kizárólagos szerzői joggal rendelkezik. 

A Tartalmaknak az Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátása nem keletkeztet az Ügyfél oldalán semmilyen, szerzői jogi törvény szerinti felhasználási jogot. A Tartalmak Ügyfél általi tovább értékesítése vagy bármilyen nyilvános felhasználása szigorúan tilos és minden esetben polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után!

A szolgáltatói tartalmakat az Ügyfél kizárólag saját célra, magáncélra használhatja, annak bármilyen formában történő nyilvános közzététele, vagy továbbértékesítése tilos és büntetőjogi, polgári jogi következményeket von maga után!

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerzői jogi rendelkezések megsértése esetén 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint kötbér megfizetésére köteles a Szolgáltató felé, mely a jogsértés időpontjában azonnal esedékes, a Szolgáltató ezen felül jogosult követelni a kötbért meghaladó kárát és sérelemdíjat is. 

3.13. Szavatosság

Szolgáltatót a Szolgáltatások teljesítése kapcsán a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Ptk.) szerinti szavatossági kötelezettség terheli: 

„XXIV. Fejezet

Hibás teljesítés

1. A hibás teljesítés általános szabályai

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

2. Kellékszavatosság

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

5. Kártérítési igény

6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén]

(1) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

(2) A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.”

Felek megállapodnak, hogy az itt felsorolt szavatossági jogok sorrendjét Ügyfél köteles betartani, azaz a Szolgáltató hibás teljesítése esetén elsősorban kijavítást igényelhet. 

 1. Egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön szabályok
 1. Workshop formátumú tanácsadás

Szolgáltató kijelenti, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél erre irányuló megrendelése esetén, díjfizetés ellenében, meghatározott időpontban, Workshop formában csoportos előadást, tanácsadást nyújtson (a továbbiakban: Tanácsadás), csecsemő és kisgyermek gondozással kapcsolatos témában. Szolgáltató kijelenti, hogy a tanácsadás során felhasznált minden információ, írásos, vagy videós anyag saját, kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A szolgáltatás időpontja és időtartama az egyedi megrendelőlapon kerül feltüntetésre. 

 1. Egyéni tanácsadás

Ügyfél erre irányuló megrendelése esetén a Szolgáltató csecsemő- és kisgyermek gondozás témájában egyéni tanácsadást is nyújt, előre egyeztetett időpontban, videóhívás formájában, előzetes írásbeli konzultációval, avagy anélkül. A Szolgáltatás megrendelésére, lemondására, a fizetés feltételeire a szolgáltatásokra vonatkozó általános szabályok irányadóak. 

 1. Online videós anyagok

Ügyfél megrendelheti a Szolgáltató weboldalán található videós anyagokat. Az anyag a díjfizetést követően azonnal elérhető az Ügyfélnél. Elállásra, lemondásra nincs lehetőség, a videós tartalom pedig kizárólag magáncélra használható, nyilvános közzététele, ettől eltérő bármilyen formájú felhasználása tilos és a jogszabályokban, ill. a jelen ászf-ben meghatározott jogkövetkezményeket vonja. 

 1. A szerződés megszűnése, megszüntetése
 1. A szolgáltatási szerződés megszűnik a teljes megrendelt Szolgáltatások teljesítésével. Felek a Szolgáltatások teljesítésének határidejét az egyedi Szolgáltatási Megrendelőben meghatározzák. Amennyiben a határidőt a Szolgáltató azért nem tudja tartani, mert az Ügyfél elmulasztja a szükséges adatok szolgáltatását, vagy az előleg befizetését, az ilyen késedelemért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 
 1. Felmondás: felek megállapodnak, hogy tekintettel a szolgáltatásnyújtás formájára (egyszeri, meghatározott időpontban történő, online formátum, ill. lehívásra történő hozzáférés), a felmondás jogát kizárják. 
 1. Vitarendezés, panaszkezelés
 1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatásaival kapcsolatos Ügyfél panaszokat kiemelten kezeli, azokra a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol és az Ügyfeleket igyekszik az elvárható módon kártalanítani a Szolgáltatásnyújtással kapcsolatban őket ért sérelmekért, károkért. 
 1. Szolgáltató az Ügyfél panaszokat postai úton a székhelyén, emailben pedig a központi email címén fogadja. Ezek elérhetősége: 

Hajdu Krisztina Anna

Email cím: szeretvealudni@gmail.com 

 1. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél panaszt nem találja alaposnak, avagy Ügyfél a Szolgáltató panaszkezelésével nincs megelégedve, választása szerint az illetékes bírósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat. 

A békéltető testületek elérhetősége: 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html 

 1. A jelen ÁSzF-ből, vagy az egyedi Szolgáltatási Megrendelésből eredő bármely jogvitát illetően felek azt békés úton kísérlik meg megoldani. Ennek eredménytelensége esetén Felek az illetékes bírósághoz fordulhatnak.
 1. Vegyes és záró rendelkezések
 1. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

Szolgáltató weboldalán megtekinthető az Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege, továbbá a megelőző ÁSzF-ek a Szolgáltató internetcímén időrendben közlésre kerülnek. Az ÁSzF változása esetén a Szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSzF az irányadó. Az általános szerződési feltételek bármilyen változása esetén Szolgáltató a változásokat és az ÁSZF egységes szövegét is közzéteszi a honlapján, megjelölve rajta a hatálybalépés dátumát is. Változás esetén a változások a hatálybalépést követően megkötött szolgáltatási jogviszonyokra vonatkoznak, az ÁSZF-nek visszamenőleges hatálya nincs. 

 1. Záró rendelkezések

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 

Ügyfél kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontját figyelmesen elolvasta, azt értelmezte és megismerte és mint magára nézve kötelezőt fogadja el. 

Várólista feliratkozás